Av. Paraná, 1586 - Santa Rita - Macapá - Amapá - Brasil
CEP: 68.901-260 - Fone: +55 96 3242-6204